Algemene voorwaarden

>
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Matchmaker Brabant is de handelsnaam van de besloten vennootschap Paard & Partner B.V. gevestigd te (4847 NC) Teteringen aan de Bergse pad 8 Teteringen


Artikel 1: Definities
 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Relatiebemiddeling; dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden. Onder te verdelen in: “bureaubemiddeling” waarbij het bureau contactmogelijkheden aanreikt en “zelfzorgbemiddeling” waarbij het bureau omstandigheden creëert waarin de cliënt zelf tot contactmogelijkheden kan komen;
 2. Vriendschapsbemiddeling; dienstverlening gericht op het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een vriendschap op te bouwen;
 3. Bureau; natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent, in casu: Matchmaker Brabant;
 4. Cliënt; natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 5. Overeenkomst; overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling en/of vriendschapsbemiddeling tussen cliënt en bureau, in welke vorm dan ook;
 6. Contactmogelijkheid; de situatie dat het voor partijen die te kennen geven elkaar te willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder contactmogelijkheid wordt ook verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst.

  Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Het bureau is verplicht tegenover cliënt deze Algemene Voorwaarden te hanteren.
 2. Het bureau is verplicht cliënt voor of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen danwel ter hand te stellen.


Artikel 3: Informatie uitwisselen

 1. Het bureau verschaft cliënt vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over de door het bureau aangeboden vormen van bemiddeling, de duur van de overeenkomst, de werkwijze en het door cliënt te betalen tarief.
 2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat cliënt zich een goed beeld kan vormen over hetgeen hij/zij redelijkerwijs aan diensten van het bureau mag verwachten.
 3. Cliënt verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst ermee akkoord dat hij /zij met anderen in contact wordt gebracht.
 4. Matchmaker Brabant kan niet instaan voor de vertrouwelijkheid indien en voor zover deze wordt geschonden door het gebruik van de gekozen informatiedragers, waarbij met name gewezen wordt op de risico’s die verband houden met het gebruik van e-mails en mobiele telefoon.


Artikel 4: Kennismaking

Het eerste kennismakingsgesprek tussen het bureau en cliënt is in principe kosteloos en duurt maximaal een half uur. Indien het bureau voor dit gesprek kosten (bijvoorbeeld reiskosten) wenst te berekenen, dient dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt aan cliënt en dient cliënt hiermee akkoord te gaan.


Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt schriftelijk danwel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door cliënt. In een elektronische omgeving is de overeenkomst gesloten wanneer cliënt de bevestiging van zijn/haar aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.
 2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Afkoelingsperiode

1. Cliënt en bureau hebben het recht binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor cliënt zijn aan de ontbinding geen kosten verbonden, behoudens kosten voor annulering of inschrijvingskosten, welke vóór ondertekening bij cliënt bekend dienen te zijn.

2. Ingeval de overeenkomst is gesloten bij het eerste contact tussen bureau en cliënt en vervolgens cliënt gebruik maakt van het recht genoemd in lid 1 van dit artikel, mag het bureau uitsluitend de kosten van het kennismakingsgesprek c.q. administratiekosten en reiskosten in rekening brengen.

3. Ingeval er reeds een contactmogelijkheid is geweest, vervalt de mogelijkheid genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde tijdsperiode, maar met een maximaal aantal voorstellen van 6 personen welke passen binnen het door cliënt aangegeven profiel of wanneer cliënt zelf een relatie aangaat van een periode langer dan 3 maanden.
 2. Indien er na het verstrijken van het maximaal aantal voorstellen sprake is van een nieuwe bemiddeling waarvoor opnieuw een vergoeding van cliënt wordt gevraagd (verlenging van het contract), dienen de voorwaarden hiervan vooraf aan cliënt bekend te worden gemaakt en dient cliënt hiermee schriftelijk danwel elektronisch akkoord te gaan.

Artikel 8: Zorgplicht van het bureau

Het bureau verplicht zich ten opzichte van cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed bureau in acht te nemen. Daartoe:

 • bedient het bureau zich van vakbekwame medewerkers;
 • biedt het bureau een redelijk aantal contactmogelijkheden aan, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van cliënt en de bij het intakegesprek verstrekte informatie, de brochures en de opgestelde profielschets;
 • biedt het bureau, als dit tot haar werkzaamheden behoort, cliënt de mogelijkheid tot evaluatie danwel oriëntatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject.

Artikel 9: Privacybescherming

 1. Het bureau zal de persoonsgegevens van cliënt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.
 2. Het bureau zal de persoonsgegevens van een cliënt uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de overeenkomst verwijderen.

Artikel 10: Betalingsverplichting van cliënt

 1. De cliënt is verplicht de declaratie(s) van het bureau tijdig te betalen.
 2. Wanneer de betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door het bureau ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.
 3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient cliënt te betalen binnen 14 dagen nadat een declaratie door hem/haar is ontvangen, tenzij op de declaratie anders staat vermeld.
 4. Indien cliënt niet tijdig betaalt, wordt hij/zij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin verzendt het bureau na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel één betalingsherinnering, waarin cliënt op zijn/haar verzuim wordt gewezen en wordt cliënt alsnog in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering de declaratie/het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient cliënt aan het bureau de wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tot de dag dat het bureau het door cliënt verschuldigde heeft ontvangen.
 6. Het bureau is na verloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het haar verschuldigde bedrag. Indien het bureau hiertoe overgaat, dient cliënt de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
 7. De leden 4, 5 en 6 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover cliënt aantoont dat hij/zij bevoegd is de betaling op te schorten.

Artikel 11: Andere verplichtingen van cliënt

 1. Cliënt verplicht zich tot correct gedrag tegenover het bureau, tegenover andere cliënten van het bureau en tegenover andere, door het bureau in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan cliënt voorgestelde personen.
 2. Cliënt is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart het bureau voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door cliënt.
 3. Ingeval van bemiddeling verplicht cliënt zich tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een cliënt nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan. Daarna laat cliënt het bureau binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.

Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst

Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door het bureau van haar zorgplicht genoemd in artikel 8, respectievelijk bij schending door cliënt van zijn/haar plicht om correct te handelen conform artikel 10 lid 1 en daardoor voortzetting van de overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd.

Artikel 13: Gevolgen van de opzegging

 1. Indien cliënt de overeenkomst opzegt voordat de maximaal aantal voorstellen waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij/zij aan het bureau verschuldigd de administratiekosten en de overige contractueel overeengekomen kosten.
 2. De opdracht is volbracht als het maximaal aantal voorstellen waarvoor de opdracht is verleend is verstreken, danwel als cliënt al dan niet via bemiddeling een relatie is aangegaan.

Artikel 14: Klachten 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk en schriftelijk bij het bureau worden ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de overeenkomst, danwel binnen één maand na afloop daarvan, is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat cliënt zijn/haar rechten terzake verliest.
 2. Het bureau zal de ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen één maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt het bureau met vermelding van de redenen binnen die termijn aan cliënt kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/haar zal worden medegedeeld.


Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
 

 1. Op alle overeenkomsten met Matchmaker Brabant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien cliënt woonplaats heeft in het buitenland.
 2. Indien en voor zover een of meerdere van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onverbindend of buiten toepassing mochten worden gesteld, blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing, met indeplaatsstelling van de onverbindend verklaarde bepalingen door bepalingen die deze het dichtst benaderen en welke niet onverbindend zijn.
 3. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart